THE GENUS EPIMENIA
 
  
SPECIES AUTHOR
Epimenia allohaemata Salvini-Plawen, 1997
Epimenia arabica Salvini-Plawen & Benayahu, 1991
Epimenia australis (Thiele, 1897)
Epimenia babai Salvini-Plawen, 1997
Epimenia indica Salvini-Plawen, 1997
Epimenia oshimai Baba, 1940